Montaxe e instalacións audiovisuais

MÓDULOS RELACIONADOS: Instalación e montaxe de equipos de son

Montaxe e instalacións audiovisuais

A correcta montaxe e instalación de infraestructuras de son para calquera tipo de producións audiovisuais e de espectáculos, así como a comprobación do funcionamento e o mantemento dos equipos, son destrezas fundamentais para todo técnico do sector.

Comprender os fundamentos do sinal eléctrico e a súa aplicación práctica na construcción de circuítos eléctricos/electrónicos, botando man de fontes de alimentación, placas protoboard e diversos compoñentes (resistencias, diodos, LED, condensadores,bobinas, etc) será a base para afondar posteriormente no sinal de audio e nas particularidades constructivas e de funcionamento dos distintos equipos que conforman un sistema de son.

O coñecemento dos equipos que conforman un sistema de son e as técnicas e principios de conexionado serán outro dos piares básicos que todo técnico en vídeo, disc jockey e son deberá dominar. Afondarase nas particularidades do cableado e conectores de audio, realizando a construcción dos mesmos mediante a súa soldadura.

Instalacións de son, montaxe de equipos (técnicas de rigging),mantemento e comprobación do funcionamento dos sistemas de son, completarán esta área de aprendizaxe.